General sales conditions

ARTIKEL 1 - ALGEMENE INFORMATIE

De site (hierna de "Site" genoemd) is een e-commerce site die toegankelijk is via het internet op het volgende adres: www.thalgo-belgium.com
Deze wordt uitgegeven door het bedrijf:  THALGO GROUP BELUX S.A. (hierna "TGB" genoemd).

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Henri Goossens 15 - 4431 Loncin, ingeschreven in het Handelsregister van Luik onder het nummer BE0445409053.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de verkoop van producten van het bedrijf TGB (via zijn website www.thalgo-belgium.com en zijn enkel bestemd voor niet-commerciële consumenten (hierna: de Klant(en) genoemd). Ze zijn systematisch toegankelijk op deze site voor de koper op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Het plaatsen van een bestelling houdt dus in dat de koper deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden in prospectussen, catalogi van TGB en meer bepaald de voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop in winkels of via andere distributie- en verkoopkanalen.

De verkoop van THALGO-producten op deze site is uitsluitend voorbehouden aan de eindverbruiker, d.w.z. elke natuurlijke of rechtspersoon die niet handelt als handelaar en die de wettelijke bevoegdheid heeft om een overeenkomst te sluiten. Bijgevolg zullen bestellingen van professionals niet door TGB in aanmerking worden genomen. In dit opzicht behoudt TGB zich het recht voor om elke bestelling van abnormale aard te annuleren, zoals een bestelling voor hoeveelheden producten die de normale behoeften van een consument overschrijden of abnormale bestelhoeveelheden naar hetzelfde facturatie- en/of leveringsadres.

Bovendien zijn de producten van THALGO uitsluitend bestemd om verkocht te worden via de distributienetwerken van TGB. Bijgevolg mogen klanten of consumenten die THALGO-producten kopen op de BtoC-site geen TGB-producten verkopen, kopen of als geschenk ontvangen met het oog op wederverkoop buiten de distributienetwerken van TGB, meer bepaald op websites. Naast een inbreuk op de merken of de integriteit van de producten van TGB, kunnen dergelijke handelingen de burgerlijke en, indien van toepassing, strafrechtelijke aansprakelijkheid van de daders inroepen.

TGB en de Klanten worden hierna gezamenlijk omschreven als de "Partijen" en individueel als de "Partij".

TGB behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden en garanties en de inhoud van de op de Website gepubliceerde informatie te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, waarbij men begrijpt dat de aangebrachte wijzigingen niet van toepassing zijn op door de Klant gevalideerde en de door TGB aanvaarde en bevestigde bestellingen.
De klant erkent de voorwaarden van deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "AV" genoemd) doorgenomen en aanvaard te hebben. De AV weerspiegelen alle plichten van de Partijen. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Deze zijn beschikbaar op de Site en gelden, indien nodig, boven elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document. Er wordt gespecificeerd dat de Klant de AV mag opslaan en/of afdrukken, mits de klant deze niet wijzigt.

Indien een verkoopvoorwaarde ontbreekt, wordt deze geacht onder de geldende praktijken in de sector te vallen van de verkoop op afstand waarvan de vennootschappen hun maatschappelijke zetel in België hebben.
 
ARTIKEL 2 - UITGEVER VAN DE SITE

Laboratoire BLC Thalgo Cosmetic
Domaine des Châtaigniers
CS 40202
83520  Roquebrune-sur-Argens

662.029.719 Handelsregister van FREJUS

Intracommunautair btw-nummer: FR 07 662 029 719
Telefoon: +33 (0)4 94 19 73 73
e-mail: serviceclients@thalgo.fr

ARTIKEL 3 - HOST VAN DE SITE

Deze site wordt gehost door:
Cogeco Peer 1 (Frankrijk) SAS
Green Side - Bat 2
400 avenue Roumanille
06410 - Biot Frankrijk

ARTIKEL 4 - KLANTENDIENST EN E-MAIL

Onze klantendienst staat tot uw beschikking voor alle informatie, vragen of advies:

BRIEFWISSELING
Service Commande TGB
Rue Henri Goossens 15
4431 Loncin
België
TELEFOON
Telefoon: +32 4 222 24 46
maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur (kost van een lokale oproep), behalve tijdens de sluitingsperiodes van TGB, die op de Site worden vermeld.
E-MAIL: commande@thalgo.be
FAX
Fax: +32 4.222 24 03

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN - AANBIEDINGEN - PRIJZEN

Vóór zijn bestelling kan de Klant rechtstreeks op de Site de fundamentele kenmerken bekijken van de Producten die hij wil bestellen.

De Gebruiker erkent tevens dat promotionele aanbiedingen geldig zijn zolang ze op de Site staan en binnen de beperkte geldigheid van het aanbod in kwestie.

TGB behoudt zich het recht voor zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die van kracht zijn op de datum van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Indien de bestelling gevalideerd is en de producten na de datum van de bestelling niet meer beschikbaar zijn, zal de prijs die op de datum van de bestelling is opgegeven van toepassing zijn, zelfs als deze prijs verandert vóór de levering van de genoemde producten.

De prijzen zijn opgegeven in euro's inclusief btw. Ze bevatten geen leveringskosten, die extra worden gefactureerd en vóór de validatie van de bestelling worden vermeld. Ze bevatten de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het toepasselijke tarief kan in de prijzen van de producten worden doorgerekend.

Als een of meer belastingen of bijdragen, meer bepaald milieubelastingen of -bijdragen, worden ingevoerd of gewijzigd, hetzij naar boven of naar beneden, kan deze wijziging in de verkoopprijs worden doorgerekend.

De op de website van THALGO vermelde aanbiedingen zijn enkel geldig voor de duur die vermeld staat in het promotiemateriaal (e-mails, home sliders enz.) en zijn, tenzij anders vermeld, niet van toepassing voor partnerbedrijven.

ARTIKEL 6 - BESTELLEN

De Klant kan zijn bestelling online plaatsen in de rubrieken 'Gelaat', 'Mannen', 'Zonneproducten', 'Lichaam' en 'Voeding', 'Bestseller' of andere rubrieken die toegang geven tot de Productcatalogus, zolang de voorraad strekt.

Dit zijn de verschillende stappen:
- Selectie van het/de te bestellen artikel(en) om ze aan het winkelmandje toe te voegen. Mogelijkheid om een actiecode in te voeren waarmee u kunt genieten van een prijs, geschenk of promotie. De klant kan te allen tijde de precieze details en de inhoud van zijn winkelmandje en de bijbehorende prijs nagaan en de nodige wijzigingen doen.
- Registratie van de bestelling. De bestelling kan alleen op de Site worden geregistreerd als de Klant zich in zijn klantenaccount heeft aangemeld met zijn login en paswoord. Nieuwe klanten moeten een account aanmaken door een geldig e-mailadres en paswoord (persoonlijk en vertrouwelijk) in te voeren waarmee ze zich later kunnen aanmelden op de site. Het is in elk geval verplicht de nodige persoonlijke informatie te verstrekken voor de verwerking en levering van de bestellingen.
- Keuze en validatie van de leveringsmethode.
- Keuze en validatie van de voorgestelde betaalmethoden.
- Wanneer de bestelling door de Klant wordt bevestigd door te klikken op de knop “Mijn bestelling valideren/Mijn winkelmandje valideren" verklaart de Klant deze te aanvaarden, alsook alle huidige algemene verkoopvoorwaarden. Bovendien verstrekt TGB de klant een exemplaar van de bestelling op een duurzaam medium, waardoor de uitdrukkelijke verbintenis van de partijen wordt bevestigd.

Zodra de bestelling is geregistreerd, wordt een gedetailleerd ontvangstbewijs verzonden naar het e-mailadres van de klant. Dit ontvangstbewijs bevat een samenvatting van alle elementen van de bestelling, met inbegrip van het exacte bedrag van de factuur en de leveringsvoorwaarden.

Merk op dat het ontvangstbewijs van de bestelling in geen geval wordt beschouwd als een bevestiging van de beschikbaarheid van het of de bestelde product(en) of als een validatie van de betaling van de bestelling.

Elke bestelling houdt de aanvaarding in van de prijzen en beschrijvingen van de te koop aangeboden Producten en Diensten.

Een bestelling wordt verondersteld op de website te zijn geplaatst en de algemene verkoopvoorwaarden en garanties worden geacht aanvaard te zijn zodra de koper zijn betaling heeft gevalideerd. De koper erkent dat de gegevens die door TGB en de aanbieder van de beveiligde betalingsdienst zijn geregistreerd het bewijs vormen van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

Het verplicht aanvinken van de Algemene Verkoopvoorwaarden en Garanties voor de validatie van de goedkeuring ervan door de Klant en de klik om over te gaan tot betaling via de beveiligde betaalsite vormen een elektronische handtekening die dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening, en een onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bestelling en de voorwaarden ervan door de koper.

De verkoop wordt pas als definitief beschouwd nadat TGB de koper de bevestiging van de bestelling heeft gestuurd en de volledige prijs heeft geïnd.

In geval van niet-betaling en/of een onjuist adres van de Klant en/of een ander probleem dat inherent is aan de account van de Klant, behoudt TGB zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren tot het probleem is opgelost.

TGB behoudt zich ook het recht voor om elke bestelling van een koper te annuleren met wie een eerder betalingsgeschil bestaat of om een andere legitieme reden, meer bepaald wat betreft het abnormale karakter van de bestelling (hoog bedrag, namelijk hoger dan €200 incl. btw). Bij twijfel behoudt TGB zich het recht voor om de Klant te vragen om per fax of e-mail een kopie van een identiteitsbewijs en/of adresbewijs te sturen.

Om de huidige bestelling op te volgen, kan de Klant zijn mailbox controleren. Er wordt namelijk automatisch een e-mail verstuurd bij elke stap van de verwerking van de bestelling. Hij kan ook zijn klantenaccount raadplegen onder de rubriek "Mijn account" en dezelfde instructies volgen. De Klant kan ook rechtstreeks contact opnemen met TGB op het adres dat vermeld staat in de rubriek "Contact" van de Site.

ARTIKEL 7 - BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

De op de site aangeboden producten zijn enkel geldig zolang de voorraad strekt. De klant kan geen product selecteren waarvan van tevoren bekend is dat het niet beschikbaar is. De vermelding "niet voorradig" wordt in geval van een tijdelijke onbeschikbaarheid van het product op de Site vermeld.  In geval één of meerdere Producten na het plaatsen van de bestelling en binnen de 8 dagen na de besteldatum niet beschikbaar zijn, wordt de Klant per e-mail en/of telefonisch op de hoogte gebracht dat de bestelling mogelijk gedeeltelijk wordt geleverd, van de geschatte datum waarop het of de ontbrekende Product(en) beschikbaar is/zijn, of van de mogelijkheid de bestelling te annuleren. De klant heeft dan de keuze:

- De bestelling behouden, in afwachting dat het niet beschikbare product wordt geleverd,
- Of om gedeeltelijke annulering van de bestelling vragen,
- Of om annulering van de volledige bestelling vragen.

De klant beschikt dan over een herroepingstermijn van 14 dagen om de volledige of gedeeltelijke annulering van de bestelling te vragen. Als de klant niet binnen de termijn beslist, zullen de producten gedeeltelijk worden geleverd. Daarna worden de resterende producten geleverd zodra ze beschikbaar zijn.

Indien de betaling al is gedaan, zal TGB binnen 30 dagen een deel van (in geval van gedeeltelijke levering) of de volledige bestelling (in geval van volledige annulering) terugbetalen volgens de volgende voorwaarden:

• Als de betaling is uitgevoerd met een creditcard of Paypal-account, zal de terugbetaling via de website gebeuren op dezelfde kaart als diegene die voor de betaling is gebruikt.
• Als de betaling is uitgevoerd met een creditcard, zal de terugbetaling gebeuren door overschrijving op de bankrekening van de klant.
Voor vragen over de opvolging van een bestelling kan de Klant contact opnemen met de klantendienst - telefonisch op het nummer +32 4 222 24 46, van maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur (kost van een lokale oproep), behalve tijdens de sluitingsperiodes van TGB, die op de Site worden vermeld.
- Of via e-mail : commande@thalgo.be .

ARTIKEL 8 - BETALINGSVOORWAARDEN

Aankopen op de Site betalen kan uitsluitend in euro.

De bestelling van de Klant wordt willens nillens gevalideerd door zijn betaling, die verschuldigd is bij de bestelling. De Klant kan zijn bestelling betalen:
- met een bankkaart. De betaalkaarten die op de Site worden aanvaard zijn: Visum, Mastercard en Maestro.  
- of via een Paypal-account,

De rekening van de Klant wordt gedebiteerd met het totale bedrag van de aangekochte producten voor de prijs incl. btw, op het moment dat de bestelling wordt gevalideerd. Een betaalbewijs (of afschrift van de creditcard) wordt per e-mail naar de Klant gestuurd.

TGB behoudt zich echter het recht voor om de bestelling en de levering op te schorten in geval de geaccrediteerde instantie de betaling via creditcard niet toestaat of in geval van niet-betaling. TGB behoudt zich ook het recht voor om een lopende bestelling op te schorten als er momenteel een betalingsgeschil of een ander geschil over een eerdere bestelling van de Klant wordt behandeld.

TGB zet alle middelen in om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens te waarborgen die via het internet worden verzonden. Hiervoor maakt de Site gebruik van een beveiligde betalingsmodule zoals SSL (Secure Socket Layer) die door PAYBOX VERIFONE op de markt wordt gebracht, zodat de overgemaakte informatie gecodeerd wordt door een softwareprogramma en geen enkele derde partij hier toegang toe heeft tijdens de verzending op het netwerk.

Betalingen door de Klant worden pas als definitief beschouwd nadat TGB de door hem verschuldigde bedragen daadwerkelijk heeft geïnd.

TGB is niet aansprakelijk voor malversaties of frauduleus gebruik van een betaalmiddel dat de controleprocedure niet aan het licht heeft gebracht. De koper garandeert TGB dat hij over de nodige toestemming beschikt om de door hem gekozen betaalmethode voor zijn bestelling te gebruiken. Bovendien wordt de Klant gevraagd om, zodra wordt vastgesteld dat zijn betaalmethode op frauduleuze wijze is gebruikt, contact op te nemen met de klantendienst

- telefonisch op het nummer: +32 4 222 24 46, van maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur (kost van een lokale oproep), behalve tijdens de sluitingsperiodes van TGB, die op de Site worden vermeld.
- via e-mail: commande@thalgo.be .

ARTIKEL 9 - BEWIJS VAN DE TRANSACTIE

De computerbestanden die in de computersystemen van TGB onder redelijke beveiligingsvoorwaarden worden bewaard, worden beschouwd als het bewijs van de communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Partijen. De archivering van de bestellingen en facturen gebeurt op een duurzaam en betrouwbaar medium dat als bewijs kan worden voorgelegd.

ARTIKEL 10 - LEVERINGSVOORWAARDEN

Onder levering wordt de overdracht verstaan van het fysieke bezit van en de controle over het Product door de Klant. De levering gebeurt pas nadat de bank van TGB de betaling heeft bevestigd.
Eenmaal geregistreerd, wordt de bestelling geleverd op het door de Klant opgegeven adres. TGB kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een niet-levering aan de Klant als het opgegeven adres onjuist of onvolledig is. De Klant is dus verantwoordelijk voor de juistheid van zijn factuur- en leveringsadressen. Elk pakket dat wordt teruggestuurd naar TGB vanwege een onjuist of onvolledig leveringsadres wordt op kosten van de Klant opnieuw verzonden.

Het is mogelijk de factuur niet naar het leveringsadres van de Klant te sturen, maar naar het factuuradres door bij de validatie van de bestelling de daartoe voorziene optie aan te vinken.

Er worden geen leveringen gedaan aan campings, hotels, postliggende diensten, postbussen, enz.
Voor een levering bij de Klant thuis, in België en Luxemburg, bedraagt de leveringstermijn 2 tot 5 werkdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant zijn bestelling heeft geplaatst (d.w.z. 24 uur voorbereiding van de bestelling gevolgd door de leveringstermijn van de transporteurs, behalve in geval van overmacht of tijdens de eventuele sluitingsperiodes van de webshop, die op de homepage worden aangekondigd, en zolang de voorraad strekt).

In geval van niet-naleving van de overeengekomen leveringsdatum of -termijn kan de Klant TGB schriftelijk de opdracht geven om de levering uit te voeren binnen een redelijke termijn van maximaal 30 dagen na de datum van de bestelling.

Indien de levertijd meer dan 30 werkdagen bedraagt vanaf de datum waarop de bestelling werd gevalideerd, kan de verkoopovereenkomst worden ontbonden en de bestelling schriftelijk door de Klant worden geannuleerd, hetzij per brief naar het hoofdkantoor van TGB, hetzij via e-mail aan commande@thalgo.be.

De overeenkomst wordt geacht te zijn ontbonden nadat TGB de schriftelijke kennisgeving van deze ontbinding heeft ontvangen, tenzij TGB in tussentijd heeft geleverd.

Bij ontbinding van de overeenkomst heeft TGB een termijn van 14 dagen volgend op de datum van de ontbinding van de overeenkomst om alle bedragen betaald door de Klant aan de koper terug te betalen.

De Klant aanvaardt uitzonderlijk dat de levertijden tijdens de sluitingsperiode van TGB vertraging kunnen oplopen. Hiervoor zal de Klant op voorhand via de Site op de hoogte worden gebracht van de sluitingsperiodes die tot een verlenging of uitstel van de leveringstermijn kunnen leiden. In dit geval kan de Klant
- ofwel zijn bestelling bevestigen en zonder voorbehoud de datum aanvaarden waarop zijn bestelling daadwerkelijk zal worden voorbereid en verzonden,
- of de datum afwachten waarop TGB zijn activiteit hervat om een bestelling te plaatsen.
Voor de leveringen maakt TGB gebruik van de diensten van DHL met een
-    “Tracked pakket met handtekening" voor directe levering bij de klant thuis of op het adres van zijn keuze. Als de Klant op de dag van levering niet aanwezig is, laat de bezorger een bericht achter in de brievenbus dat hij is langs geweest, waarmee de Klant het pakket op de opgegeven plaats en binnen de aangegeven tijd kan afhalen. TGB kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de afwezigheid of het verlies van het genoemde bericht.
Bij het plaatsen van de bestelling kan de Klant kiezen voor een van deze twee leveringsmethoden. Het tarief bedraagt:  €4,99 incl. btw per bestelling en voor elke bestelling. De leveringskosten zijn gratis voor elke bestelling die wordt geleverd op een afhaalpunt of voor bepaalde promotionele aanbiedingen op de site.
Welke leveringsmethode de Klant ook kiest, hij moet de leveringsbon ondertekenen om de goede ontvangst van zijn pakket te bevestigen en hij kan dus bij ontvangst de staat van het pakket en de producten controleren.
Als het pakket op het moment van levering beschadigd, gescheurd of geopend is, moet de Klant de staat van de Producten controleren. Als ze beschadigd zijn, moet de Klant het pakket verplicht weigeren en het volgende voorbehoud op de leveringsbon vermelden: “pakket geweigerd omdat het geopend of beschadigd was".

De Klant moet in de vorm van een ondertekend en handgeschreven voorbehoud elke afwijking vermelden op de leveringsbon met betrekking tot de levering, zoals, en niet beperkt tot, schade, ontbrekende Producten ten opzichte van de leveringsbon, beschadigde verpakking, kapotte Producten, enz. De Klant moet ook binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling zijn voorbehoud en eventuele incidenten doorgeven aan de klantendienst van TGB.

Wanneer de Klant, of een door hem gemachtigde persoon, de leveringsbon heeft ondertekend, gaat men ervan uit het pakket werd gecontroleerd.

Als het pakket geen duidelijke afwijkingen vertoont en als de Klant bij de opening vaststelt dat de producten beschadigd zijn of ontbreken of niet conform zijn, beschikt de Klant over een herroepingstermijn van 14 volle dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, die hij  kan richten aan het in de AV vermelde adres. Hiervoor kan hij het klachtenformulier gebruiken dat bij deze Algemene Verkoopvoorwaarden is gevoegd.

Als de Producten aan TGB moeten worden teruggezonden, moet een aanvraag tot terugzending worden ingediend bij TGB, en dit binnen de 14 dagen na de levering, en moeten de Producten uiterlijk binnen de 14 werkdagen na het verzoek worden teruggestuurd. Bovendien aanvaardt TGB de terugzending van het product enkel in zijn originele staat (verpakking, accessoires, instructies) en alleen als de Klant de verzegeling niet heeft verbroken. Het terugsturen van de producten is voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 11 - HERROEPINGSRECHT

Als de ontvangen producten beschadigd zijn of niet conform zijn met de bestelling of de verwachtingen, heeft de Klant een herroepingstermijn van veertien (14) volle dagen, te tellen vanaf de levering van zijn bestelling. Wanneer de termijn van veertien (14) dagen op een zaterdag, zondag of een feestdag of vrije dag afloopt, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag. De Klant moet TGB binnen deze termijn op de hoogte brengen van zijn beslissing om zijn aankoop te herroepen door middel van het herroepingsformulier bijgevoegd bij deze Algemene Verkoopvoorwaarden of door een brief of e-mail te sturen naar het adres dat op de Site of in deze Algemene Verkoopvoorwaarden staat vermeld.

De Klant beschikt dan over een termijn van 14 volle dagen vanaf de datum van zijn formeel verzoek tot herroeping om de producten terug te sturen naar TGB S.A.-Rue Henri Goossens 15, 4431 Loncin, België, en dit in hun originele staat (verpakking, accessoires, instructies) en enkel als en slechts als de verzegeling niet door de Klant is verbroken. De verzendingskosten voor het terugzenden van het pakket blijven voor rekening van de klant.

De Klant heeft de keuze om het/de teruggezonden product(en) om te ruilen of om het voor het/de product(en) betaalde bedrag terug te vorderen.

Het ruilen van producten of de terugbetaling van betaalde bedragen vindt uiterlijk binnen de 14 dagen na de datum van ontvangst van de teruggezonden producten plaats of na ontvangst van het verzendingsbewijs van de retourzending.  Bovendien is het verschuldigde bedrag van rechtswege verschuldigd tegen de geldende wettelijke rentevoet.
De verzendings- en terugzendingskosten worden niet terugbetaald en blijven voor rekening van de Klant, tenzij de producten worden teruggestuurd omdat ze niet overeenstemmen met de bestelling van de Klant (referentiefout) of omdat ze tijdens het transport zijn beschadigd en bij ontvangst door de Klant onder voorbehoud zijn geplaatst. In deze gevallen, en op voorwaarde dat de Klant de verzegeling van de niet-conforme en/of beschadigde producten niet heeft verbroken, worden de verzendingskosten van de oorspronkelijke bestelling en de retourkosten volledig terugbetaald aan de Klant.

Aks de Klant ervoor kiest om de teruggezonden producten te ruilen, kent TGB via e-mail een ruilnummer toe aan het/de betreffende product(en). Het Product kan enkel worden geruild na toekenning van het ruilnummer.

In geval van een omruilfout moet elk om te ruilen of terug te betalen Product in zijn geheel en in de originele verpakking als een aangetekend pakket worden teruggestuurd naar het volgende adres: TGB  S.A –Rue Henri Goossens 15, 4431 Loncin , België. De terugzendingskosten zijn voor rekening van TGB.

Elk product waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken voor het aan TGB is teruggezonden, wordt beschouwd als reeds door de Klant gebruikt en kan daardoor niet worden geruild of terugbetaald, tenzij er een probleem met de kwaliteit van het product in de verpakking aan het licht komt. In dit geval zal TGB alle noodzakelijke analyses uitvoeren en alle kosten betalen die nog voor rekening van de Klant vallen, als de niet-conformiteit van het product de verantwoordelijkheid van TGB is.

Voor meer informatie over de omvang, inhoud en instructies voor de uitoefening van dit recht kan de Klant contact opnemen met de klantendienst van TGB:
- telefoonnummer: +32 4 222 24 46
- e-mail: commande@thalgo.be

ARTIKEL 12 - WETTELIJKE GARANTIES

De Klant geniet de wettelijke conformiteitsgarantie onder de voorwaarden van de artikelen van het Wetboek van Economische Recht.

  Art. VI.47. [1 §1. Onverminderd artikel VI.53 beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om een overeenkomst op afstand te herroepen, zonder de reden te moeten opgeven en zonder andere kosten dan diegene bedoeld in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51.
§ 2. Onverminderd artikel VI.48 verstrijkt de in paragraaf 1 bedoelde herroepingstermijn na een periode van 14 dagen te tellen vanaf:
 
  2) in het geval van verkoopovereenkomsten, de dag waarop de consument of een derde partij die niet de vervoerder is en aangeduid werd door de consument, de goederen fysiek in ontvangst neemt of:
  a) in het geval van meerdere goederen die door de consument in één bestelling worden besteld en afzonderlijk worden geleverd, vanaf de dag waarop de consument of een derde partij die niet de vervoerder is en aangeduid werd door de consument, het laatste goed fysiek in ontvangst neemt;
b) in geval van levering van goederen die uit meerdere partijen of onderdelen bestaan, vanaf de dag waarop de consument of een derde partij die niet de vervoerder is en aangeduid werd door de consument, de laatste partij of het laatste onderdeel fysiek in ontvangst neemt;
c) in het geval van overeenkomsten aangaande de regelmatige levering van goederen voor een bepaalde termijn, vanaf de dag waarop de consument of een derde partij die niet de vervoerder is en aangeduid werd door de consument, het eerste goed fysiek in ontvangst neemt.
 
  ----------
  (1)

 


  Art. VI.49. [1 §1. De consument brengt de onderneming vóór het verstrijken van de herroepingstermijn op de hoogte van zijn besluit om de overeenkomst te herroepen. Hiervoor kan de consument ofwel:
  1) gebruikmaken van het herroepingsformulier zoals beschreven in Bijlage 2 bij dit boek, of
 2) een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin de Klant zijn besluit uiteenzet om zich uit de overeenkomst terug te trekken.
  § 2. De consument heeft zijn herroepingsrecht uitgeoefend binnen de in artikel VI.47, paragraaf 2, en artikel VI.48 bedoelde herroepingstermijn als hij de kennisgeving over de uitoefening van zijn herroepingsrecht vóór het verstrijken van deze termijn opstuurt.
  § 3. Naast de in paragraaf 1 vermelde mogelijkheden kan de onderneming de consument de mogelijkheid bieden om online op de website van de onderneming het in bijlage 2 bij dit boek bijgevoegde herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring in te vullen en in te dienen. In dat geval stuurt de onderneming de consument onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping op een duurzaam medium.
  § 4. De bewijslast met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel ligt bij de consument.]1
  ----------

 

  Art. VI.51. §1. Tenzij de onderneming zelf aanbiedt de goederen te komen halen, moet de consument zonder onnodige vertraging en in elk geval binnen de 14 dagen nadat hij overeenkomstig artikel VI.49 zijn besluit tot herroeping van de overeenkomst heeft meegedeeld, de goederen terugzenden of teruggeven aan de onderneming of aan een persoon die gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen. Deze termijn wordt nageleefd als de consument de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugzendt.
  De consument draagt enkel de directe kosten van de terugzending van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt de kosten te dragen of als de consument niet op de hoogte werd gebracht dat de kosten voor zijn rekening vallen.
  § 2. De consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die voortvloeit uit de behandeling van andere goederen dan diegene die noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en de correcte werking van die goederen te bepalen. De consument is in geen geval aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen wanneer de onderneming hem niet heeft ingelicht over zijn herroepingsrecht overeenkomstig artikel VI.45, § 1, 8°.
  § 3. Wanneer de consument zijn herroepingsrecht uitoefent na een verzoek te hebben ingediend overeenkomstig artikel VI.46, paragraaf 8, betaalt hij de onderneming een bedrag dat evenredig is met het bedrag van de verstrekte producten totdat hij de onderneming in kennis heeft gesteld van de uitoefening van zijn herroepingsrecht met betrekking tot alle in de overeenkomst voorziene diensten. Het door de consument aan de onderneming te betalen bedrag wordt naar verhouding berekend op basis van de totale prijs die in de overeenkomst is overeengekomen. Als de totale prijs buitensporig hoog is, wordt het geschikte bedrag berekend op basis van de marktwaarde van de verstrekte goederen.
  § 4. De consument dient geen enkele kost te betalen.

 

  Art. VI.52.[1 § 1. De uitoefening van het herroepingsrecht heeft tot gevolg dat de verplichting van de partijen vervalt om:
  1) de overeenkomst op afstand uit te voeren, of
2) de overeenkomst op afstand te sluiten, als de consument een bod heeft gedaan
  § 2. [2 Onverminderd artikel VII. 92, alinea's 1 en 2,]2heeft de uitoefening door de consument van het herroepingsrecht van een overeenkomst op afstand overeenkomstig de artikelen VI.47 tot en met VI.52, paragraaf 1, tot gevolg dat elke aanvullende overeenkomst automatisch en zonder kosten voor de consument wordt beëindigd, met uitzondering van de in artikel VI.50, paragraaf 2, en artikel VI.51 bedoelde overeenkomsten.
ARTIKEL 13 - VERANTWOORDELIJKHEDEN

TGB is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van de afgesloten overeenkomst in geval van overmacht, storing of een gehele of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van de postdiensten, vervoer- en/of communicatiemiddelen.

TGB wijst erop dat, overeenkomstig artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek, niet-vrijgestelde minderjarigen geen overeenkomst kunnen aangaan. Daarom moeten de bestellingen voor minderjarigen door de drager van het ouderlijk gezag worden geplaatst. In geval de persoonsgegevens van een minderjarige onopzettelijk worden verzameld, heeft de drager van het ouderlijk gezag het recht om bezwaar te maken tegen de opslag en/of de overdracht van deze gegevens aan derden.

TGB kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, meer bepaald een onderbreking van de dienstverlening, een indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of voor een feit dat volgens de jurisprudentie als overmacht wordt omschreven.

ARTIKEL 14 - OVERMACHT

Overmacht buiten de wil van de Partijen om die verhindert dat de Partijen hun verplichtingen onder normale omstandigheden nakomen, wordt beschouwd als grond om de Partijen vrij te stellen van hun verplichtingen en leidt tot opschorting ervan.

De Partij die zich op de hierboven bedoelde omstandigheden beroept, moet de andere Partij onmiddellijk op de hoogte brengen van het voorval en het verdwijnen ervan.

Onder overmacht wordt verstaan alle onweerstaanbare feiten of omstandigheden buiten de Partijen om, die onvoorzienbaar en onvermijdelijk zijn, buiten de macht van de Partijen liggen en die ondanks alle redelijke inspanningen niet door de Partijen kunnen worden voorkomen. De volgende zaken worden uitdrukkelijk als overmacht of onvoorziene gebeurtenissen beschouwd, naast diegene die gewoonlijk door de Franse jurisprudentie van de gerechtshoven en rechtbanken worden aangenomen: het blokkeren van transportmiddelen of voorraden, aardbevingen, brand, stormen, overstromingen, blikseminslag, het stilvallen van telecommunicatienetwerken of specifiek moeilijkheden van telecommunicatienetwerken buiten de klant om.

De Partijen nemen contact op om de gevolgen van de gebeurtenis te onderzoeken en de voorwaarden te bepalen waaronder de uitvoering van de overeenkomst wordt voortgezet. Indien het geval van overmacht langer dan drie maanden duurt, kan de overeenkomst door de benadeelde Partij worden beëindigd.

ARTIKEL 15 - INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de Site, of het nu gaat om visuele of audio-elementen (merken, ontwerpen, modellen, logo's, foto's, grafieken en alle andere en de compilatie ervan), alsook de onderliggende technologie, zijn de exclusieve eigendom van TGB of zijn leveranciers en dienstverleners, waarbij deze laatste geen enkele licentie of enig ander recht verlenen dan het recht om de Site te raadplegen.

Conform de wetten op de intellectuele eigendom is elke reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van de Site of één van de onderdelen ervan ten strengste verboden, alsook elke wijziging daarvan.

ARTIKEL 16 - INFORMATIETECHNOLOGIE EN VRIJHEDEN

De informatie die door TGB wordt verzameld bij elke bestelling van de koper is noodzakelijk om de bestellingen te verwerken. TGB kan ook de gegevens van de Gebruiker verzamelen wanneer hij zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.

TGB behoudt zich het recht voor om gegevens over de Internetgebruiker te verzamelen, meer bepaald door het gebruik van cookies. De Internetgebruiker kan deze cookies weigeren door deze optie in zijn browser te activeren of deze verwijderen wetende dat het gebruik van de Site kan worden beperkt.

TGB kan deze persoonlijke gegevens vervolgens gebruiken om de internetgebruikers beter te informeren over de producten en commerciële aanbiedingen van TGB of over acties met betrekking tot wedstrijden. TGB verbindt zich ertoe om de identiteit en contactgegevens van de Gebruikers van zijn diensten niet over te maken aan een zakelijke partner buiten TGB.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij er op elk moment voor kan kiezen om geen commerciële berichten meer te ontvangen door te klikken op de uitschrijflink onderaan elke e-mail.

Conform de wet heeft de internetgebruiker het recht op toegang tot, rechtzetting van, verwijdering van en bezwaar tegen zijn persoonlijke gegevens, een recht dat hij schriftelijk kan uitoefenen door zich te richten aan: webmaster@thalgo.com

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat deze verwerking van informatie geautomatiseerd gebeurt, meer bepaald het beheer van de e-mailadressen van de Gebruikers.

ARTIKEL 17 - HYPERLINKS

De Klant die een persoonlijke website heeft en die op zijn website voor persoonlijk gebruik een eenvoudige link wil plaatsen die rechtstreeks verwijst naar de homepage van de Site of naar andere pagina's, moet verplicht toestemming vragen aan TGB. Elke hyperlink die verwijst naar de Site en gebruikmaakt van de framing- of in-line linkingtechniek is echter uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link, zelfs stilzwijgend toegestaan, op verzoek van TGB worden verwijderd.

De Site kan hyperlinks bevatten naar andere websites. TGB kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de inhoud van deze websites in strijd is met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

ARTIKEL 18 - GEDEELTELIJKE NIET-VALIDATIE

Indien een of meer bepalingen van de AV ongeldig worden beschouwd of verklaard op grond van een wet, verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en van toepassing.

ARTIKEL 19 - GEEN VERZAKING

Het feit dat een van de partijen zich niet beroept op een inbreuk door de andere partij op één van de in de AV bedoelde verplichtingen, kan in de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan de verplichting in kwestie.

ARTIKEL 20 - TITEL

In geval van interpretatieproblemen tussen een van de titels bovenaan de clausules en een van de clausules, worden de titels als onbestaand verklaard.

ARTIKEL 21 - TAAL

De AV zijn opgesteld in het Frans of Nederlands. In geval van vertaling in een of meer vreemde talen, prevaleert in geval van betwisting alleen de Franse tekst.
ARTIKEL 22 - BEMIDDELING

Bij elk geschil of geschil dat bekend staat als een consumentengeschil moet de consument zich al tot de Klantendienst van TGB hebben gewend en geen antwoord of voldoening hebben gekregen op zijn klacht.
Om zijn geschil voor te leggen aan de bemiddelaar, kan de Klant:
- zijn aanvraag per gewone of aangetekende brief versturen:
Consumentenombudsdienst
Koning Albert II-laan 8 bus 1
1000 Brussel
Telefoon: 02 702 52 20
Fax: 02 808 71 29
E-mail: contact@mediationconsommateur.be
Website: http://www.mediationconsommateur.be
Een online formulier is beschikbaar op het volgende adres:
https://www.mediationconsommateur.be/nl/klachtenformulier

Voor meer informatie kan de Klant contact opnemen met de klantendienst van TGB op het volgende adres: commande@thalgo.be

ARTIKEL 23 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. De taal van deze overeenkomst is het Frans. De verkoopvoorwaarden die overeenkomen met de aanbiedingen op deze Site, die bestemd is voor consumenten die in België of Luxemburg kopen, zijn uitsluitend onderworpen aan de in België en Luxemburg geldende bepalingen inzake consumentenbescherming. De voorgestelde leveringsvoorwaarden gelden alleen voor België en Luxemburg. Deze voorwaarden zijn dus van toepassing op verkopen die in België en Luxemburg worden afgesloten en uitgevoerd.

Bij gebrek aan overeenstemming vallen alle geschillen met betrekking tot de interpretatie, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst tussen TGB en de Klant onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
Europees platform voor online geschillenbeslechting:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR